Mėnuo: 2019 birželio

Edukacijos ir ekskursijos Raudonės pilyje

Pilies Vaiduoklis ir kunigaikštytė Balanda laukia šauniųjų draugų iš visos Lietuvos. Mišku kvepiantys Birutės baravykiukai ar pyragas, ypatingo skonio ir galios Jūratės ,,Pilies vaiduoklių” arbata leis atgauti jėgas po ilgos kelionės.

Raudoniškių atsiminimai

Adelė Stankevičiūtė-Drotvinienė, g. 1927 m. Alytaus r., gyv. Jurbarko r. Stakių k. AT­SI­MI­NI­MAI APIE STA­KIŲ ŠVIE­SUO­LĮ STA­NIS­LO­VĄ DROT­VI­NĄ Sta­nis­lo­vas Drot­vi­nas gi­mė 1896 m. Sta­kiuo­se. Mi­rė 1973 m., pa­lai­do­tas Sta­kių ka­pi­nė­se. S. Drot­vi­nas bai­gė 4 sky­rius Sta­kiuo­se, mo­kė­jo len­kų, ru­sų ir is­pa­nų kal­bas. 7 – 10 me­tų tar­na­vo Sta­kių baž­ny­čio­je. Te­ko pa­tar­nau­ti ir Juo­zui Tu­mui-Vaiž­gan­tui. Už­au­gęs …

Raudoniškių atsiminimai Skaityti daugiau »

Kalba raudoniškiai

Rau­do­niš­kiai pri­ski­ria­mi va­ka­rų aukš­tai­čiams kau­niš­kiams. Že­mai­čiams ar ry­tų aukš­tai­čiams rau­do­niš­kių šne­ka da­ro gra­žios kal­bos įspū­dį. Vis dėl­to ji ski­ria­si nuo li­te­ra­tū­ri­nės kal­bos. Ben­dra­ty­se, ku­rios bai­gia­si -en­ti, -in­ti, ir iš tų ben­dra­čių pa­da­ry­to­se for­mo­se su -sta, rau­do­niš­kiai ta­ria il­guo­sius bal­sius ī, ē:Min­ti – myt,Gy­ven­ti – gy­vę­ti, gy­vęk,Sko­lin­ti – sko­lį­ti, sko­lį­siu,Tru­pin­ti – tru­pį­ti, su­tru­pįk,Sens­ta – sęs­ta, su­sę­siu.Žo­džio …

Kalba raudoniškiai Skaityti daugiau »

Seniūnijos informacija

Seniūnijos darbuotojų kontaktus, darbo valandas, teikiamas administracines paslaugas, veiklos planus ir ataskaitas, seniūnaičių ir bendruomenių kontaktus galite rasti savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.jurbarkas.lt/index.php?-72829450

Raudonės bažnyčia

62 km nuo vyskupijos cen­tro Kau­no, de­ši­nia­ja­me Ne­mu­no kran­te įsi­kū­ręs Rau­do­nės mies­te­lis ir pa­ra­pi­ja. Iki de­ka­na­to cen­tro Jur­bar­ke – 25 km. Rau­do­nės baž­ny­čia sto­vi 200 m į šiau­rę nuo Rau­do­nės pi­lies – baž­ny­čios fun­da­to­riaus Juo­zo de Fa­ria e Kast­ro re­zi­den­ci­jos – bu­vu­sio dva­ro pa­grin­di­nių rū­mų. Pa­ra­pi­ja įkur­ta 1932 me­tais.Tai vie­na jau­niau­sių Lie­tu­vos baž­ny­čių. Ti­kin­tie­ji vyk­da­vo …

Raudonės bažnyčia Skaityti daugiau »

Raudonės mokykla

Lie­tu­vo­je yra de­vy­nios Rau­do­nės, dar de­šim­ta – Rau­do­nė­lė, bet tik­tai vie­no­je, mū­sų Rau­do­nė­je, te­bes­to­vi XVI am­žiaus re­ne­san­si­nė pi­lis, o to­je pi­ly­je buvo Rau­do­nės mo­kyk­la. Iš­ta­kos. Val­di­nė pra­džios mo­kyk­la Rau­do­nė­je įsteig­ta 1865 me­tais, ca­rų val­dy­mo lai­kais. Mat pa­grin­di­nis vaid­muo Lie­tu­vos ru­si­ni­mo pro­gra­mo­je tu­rė­jo tek­ti mo­kyk­lai, ypač pra­di­nei. Tai bu­vo įpras­ti­nė ru­siš­ka liau­dies mo­kyk­la – tri­me­tė, dės­to­mo­ji …

Raudonės mokykla Skaityti daugiau »

Raudonės malūnas

Kaip ir kiek­vie­nas dva­ras, taip ir Rau­do­nė tu­rė­jo sa­vo ma­lū­ną. Nors 1711 m. in­ven­to­riu­je ma­lū­nas ir ne­mi­ni­mas, ta­čiau ne­tru­kus jis at­si­ran­da. 1711 m. pa­mi­nė­ta, jog iš­ėjus pro pi­lies var­tus ir ei­nant į pa­li­var­ką (bu­vu­sį į šiau­rę nuo pi­lies) de­ši­nė­je pu­sė­je bu­vo ra­ti­nė, o to­liau ūkio pa­sta­tai. 1717 m. pa­mi­nė­ta, kad Rau­do­nė­je be pi­lies yra kar­če­ma …

Raudonės malūnas Skaityti daugiau »